027800470, prehrana: 027800404
 

Hišni red

Dodatek k Hišnemu redu OŠ Ljudski vrt s podružnico Grajena zaradi izrednih razmer, povezanih s Covid-19

 Zaradi ogroženosti z okužbo Covid-19 je v skladu s Higienskimi priporočili NIJZ Hišni red glede dela na šoli in izvajanja pouka za šolsko leto 2020/21 dopolnjen oziroma prilagojen.

Šola varuje učence pred nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem, diskriminacijo, nagovarjanjem k dejanjem, ki so v nasprotju z zakonom in splošno sprejetimi civilizacijskimi normami in pred tem, da bi jih poniževali drugi učenci, delavci šole in druge osebe, ki vstopajo v šolski prostor.

Za zaščito učencev in zaposlenih pred okužbo s SARS-CoV-2 je v šoli potrebno zagotoviti primerne pogoje in doseči dosledno izvajanje vseh splošnih higienskih ukrepov. Vsi prostori šole so ob prihodu učencev in zaposlenih čisti in razkuženi. Na hodnikih so talne oznake za smer gibanja, ki jih morajo vsi dosledno upoštevati.

Pouk obiskujejo le zdravi učenci in zaposleni.

V šolo lahko v času izvajanja ukrepov vstopajo le učenci in zaposleni, vsi ostali pa le ob predhodni najavi, z uporabo obrazne maske ter v skladu z navodili šole. Obvezno je evidentiranje vseh obiskovalcev šole (ime in priimek, kontaktni podatki ter čas zadrževanja v šoli).

Pouk obiskujejo le zdravi učenci in zaposleni. Učenci in zaposleni morajo dosledno upoštevati naslednje ukrepe:

 • vzdrževanje socialne distance (vsaj 1, 5 m),
 • učitelji morajo poskrbeti, da učenci ne zapuščajo matičnih učilnic (razen, ko imajo pouk v specializiranih učilnicah oziroma ob odhodu na stranišče),
 • učenci različnih skupin se med seboj ne mešajo, razen v času izvajanja izbirnih predmetov, interesnih dejavnosti in drugih dejavnosti, kjer je vključevanje učencev iz različnih skupin neizogibno.
 • Delovanje šolske knjižnice je urejeno tako, da se upoštevajo higienski ukrepi za preprečevanje širjenja virusa.

Dodatek k Hišnemu redu, ki velja v času izrednih razmer, sprejme ravnateljica.

V veljavo stopi takoj.

Ptuj, 11. 9. 2020

Šola varuje učence pred nadlegovanjem, trpinčenjem, zatiranjem, diskriminacijo, nagovarjanjem k dejanjem, ki so v nasprotju z zakonom in splošno sprejetimi civilizacijskimi normami in pred tem, da bi jih poniževali drugi učenci, delavci šole in druge osebe, ki vstopajo v šolski prostor.

Svojo nalogo šola izvaja na osnovi pravil hišnega reda in drugih določil iz letnega delovnega načrta.

HIŠNI RED UREJA:

I. Nadzor v šolskih prostorih v času pouka in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola

Nadzor v šolskih prostorih opravljajo vsi delavci šole v skladu s svojimi pooblastili. Šola je odprta od 6.00 do 17.00 ure. Po 17.00 uri je šola zaklenjena in učenci smejo v šolske prostore le v spremstvu delavca šole ali če imajo kasneje kakšno interesno dejavnost. Za učence prvih razredov, ki obiskujejo jutranje varstvo, je šola odprta od 6.15. Pouk se prične ob 7.25. Učenci prihajajo v šolo največ 15 minut pred pričetkom pouka in počakajo v avli, da jih informator in dežurni učenci ter dežurni učitelji spustijo v razrede.

 • Učenci, ki prihajajo v šolo prej, počakajo v prostorih, ki so namenjeni jutranjemu varstvu in v oddelku OPB. Starši, ki spremljajo otroke, jih pospremijo do avle v starem delu šole ali do avle v novem delu šole in jih ne spremljajo do učilnice.
 • Učenci predmetne stopnje počakajo v avli, v jutranjem varstvu so učenci, ki imajo soglasje staršev.
 • Po končanem pouku oz. dejavnosti učenci zapustijo šolo, razen učencev, ki gredo v OPB. V učilnicah se učenci po pouku lahko zadržujejo le z dovoljenjem učitelja, ki poskrbi tudi za nadzor.
 • Za nadzor na hodnikih, v učilnicah in sanitarijah med odmori poskrbijo dežurni učitelji in dežurni učenci.
 • V času delitve malice je z učenci 1. razreda v učilnici učitelj/-ica.
 • V času kosila imajo nadzor v jedilnici učitelji OPB in dežurni učitelji.
 • Učenci zapustijo učilnico, ko učitelj zaključi uro. Vsak učenec zapusti svoj prostor urejen; za splošno urejenost učilnice je odgovoren reditelj skupaj z učiteljem.
 • Učenci odidejo v učilnico, kjer imajo naslednjo uro pouk. Če so v učilnici učenci drugega oddelka, pred učilnico mirno počakajo, da vsi odidejo iz učilnice. V primeru, da ob vstopu v učilnico zaznajo kakšne poškodbe ali nepravilnosti, o tem takoj obvestijo dežurnega učitelja.
 • V odmorih in med učnimi urami učitelji skrbijo, da ne prihaja do namernega poškodovanja šolske lastnine. V primeru namernega poškodovanja šolske lastnine, stroške poravnajo starši učenca, ki je poškodbo povzročil.
 • Na celotnem območju šole je kajenje prepovedano.

 

II. Hranjenje garderobe

 • Vsi učenci šole se v avli obvezno preobujejo v copate.
 • Vsi učenci šole imajo obutev in vrhnja oblačila shranjena v garderobnih omaricah pred razredi.
 • Učenci razredne stopnje imajo odklenjene omarice, učenci predmetne stopnje pa zaklenjene.
 • Učenci od 5. do 9. razreda imajo svoje ključe garderobnih omaric in so zanje odgovorni sami. Ključe dobijo prvi šolski dan, zadnji šolski dan jih vrnejo razredniku. V primeru, da učenec med šolskim letom pozabi ali izgubi ključ garderobne omarice se oglasi pri pomočnici ravnateljice. Odpiranje in odklepanje tujih garderobnih omaric ni dovoljeno. Svetujemo, da učenci v garderobnih omaricah ne shranjujejo predmetov večje vrednosti ali denarja. Šola zanje ne odgovarja. Ključe garderobnih omaric učencev od 1. do 4 razreda, imajo učiteljice.
 • Med urami športne vzgoje imajo učenci oblačila v slačilnicah pred veliko telovadnico. Učenci razredne stopnje pa pustijo oblačila v slačilnicah le, če imajo uro športne vzgoje v veliki telovadnici.
 • Ko potekajo ure športne vzgoje na prostem, se učenci predmetne stopnje v garderobi preobujejo v čevlje, po končani uri pa spet v šolske copate.
 • V garderobi učenci ne puščajo vrednih predmetov. Vsak učenec poskrbi za svoje stvari. Učitelj ŠV je odgovoren za zaklepanje vrat garderobe.
 • V času kosila učenci, ki niso v OPB, odložijo torbe na klop v avli.

 

III. Dežurstvo strokovnih delavcev in učencev

Dežurstva potekajo 10 minut pred poukom, v času odmora, neposredno po pouku, med malico, kosilom, ob dnevih dejavnosti, ob posameznih prireditvah, skratka, ob vseh organiziranih dejavnostih šole.

A: Dežurstvo strokovnih delavcev

Razpored dežurstev strokovnih delavcev pripravita pomočnici ravnateljice v začetku šolskega leta in visi v zbornici ter na oglasni deski v avli. V primerih odsotnosti strokovnih delavcev, pomočnici ravnateljice poskrbita za nadomeščanje dežurnih strokovnih delavcev. Dežurstvo strokovnih delavcev se začne deset minut pred začetkom pouka oziroma dejavnosti. Dežurajo tudi med odmori in ob odhodu učencev iz šole. Nadzirajo in zagotavljajo red in varnost na hodnikih, v učilnicah, v avli, jedilnici in na straniščih. Pomagajo dežurnim učencem in rediteljem v oddelkih.

B: Dežurstvo učencev

Razpored dežurstev učencev pripravijo razredniki in je zapisan v dnevniku. Razrednik pred začetkom dežurstva z učenci ponovi navodila za dežurstvo in razjasni dileme. Dežurajo učenci 7, 8, 9 razredov, eden v avli, dva na hodniku v prvem nadstropju. Dežurstvo traja od 7.25 do 13.40 ure. Zamenjavo dežurnega učenca dovoli razrednik učenca, ki bo nadomeščal dežurnega učenca. V primeru obveznosti je potrebno poskrbeti za zamenjavo, ki mora biti zabeležena v Dnevniku dežurstev učencev.

Naloge dežurnih učencev:

 • Obiskovalce šole pospremijo do želene odrasle osebe. Med obiskovalce spadajo tudi bivši učenci šole. V avli se smejo zadrževati samo učenci naše šole in starši, ki so prišli po svoje otroke. Drugim to ni dovoljeno.
 • Odnašajo pladnje iz jutranjega varstva.
 • Odnašajo malico učencev prvih in drugih razredov.
 • Poskrbijo za kozarce in za red pri avtomatih z vodo.
 • Opravljajo naloge po naročilu dežurnega učitelja in ravnateljice.
 • Ne motijo pouka z neprimernim vedenjem.
 • Pri opravljanju svojih obveznosti morajo biti čim manj moteči.
 • Okrožnico nosi samo eden izmed dežurnih učencev, ki dežurajo v prvem nadstropju.
 • Če dežurni učenci ne spoštujejo pravil, ki zanje veljajo, se dežurni učenec zamenja, v naslednjem roku ne sme dežurati.
 • V avli prizidka od 8.00 do 12.35 dežurata učenca 5. in 6. razreda.

 

IV. Varovanje in nadzor vstopa v šolo

Glavni vhod se odpre ob 6.00, po 17.00 je šola zaklenjena. Vrata pri stranskem vhodu niso namenjena vstopu in izstopu učencev v šolo in iz nje, zato so v času pouka zaklenjena.

V času pouka in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola, poteka dežurstvo strokovnih delavcev šole in učencev. Šola ima tudi informatorja, ki nadzira vstop v šolo in usmerja obiskovalce.

V popoldanskem času je možen vstop v šolo, če gre za redne ali vnaprej napovedane dejavnosti. Če učenec ali starši pridejo v šolo po pozabljene stvari, lahko to opravijo le v spremstvu delavca šole.

Učilnice in učencem dostopne prostore odklepajo učitelji in informator. Dostop do ključev v tajništvu imajo hišnik, strokovni delavci, tajnice, čistilke in informator.

 

V. Način informiranja učencev

 • predstavitev šole na spletu,  
 • brošura – Obvestila na začetku šolskega leta,
 • ustrezne vsebine na razrednih urah,
 • zapisniki sestankov Skupnosti učencev,
 • program aktivnosti,
 • oglasna deska, okrožnice,
 • radijske oddaje, šolsko glasilo Lokvanj,
 • pisna obvestila učencem in staršem,
 • roditeljski sestanki, govorilne ure, seje Sveta staršev, Sveta zavoda, tim Zdrave šole, tim Eko šole, tim MČRK,
 • delavnice, okrogle mize, predavanja.

 

VI. Razno

Uporaba mobilnih telefonov v času pouka je prepovedana. Prav tako je prepovedano vsakršno fotografiranje učencev ali zaposlenih v šoli. Učenci imajo možnost med odmori poklicati starše iz tajništva šole. V primeru neprimerne uporabe mobilnega telefona ali uporabe v času, ko je to prepovedano, učitelj odvzame mobilni telefon, učenec ga izklopi, nato se odda v tajništvo, kjer ga lahko vsak dan do 15.00 ure pridejo iskat starši učenca kateremu je bil mobilnik odvzet.

Pravila šolskega reda veljajo na vsem šolskem prostoru (zgradba, dvorišče, igrišče). Hišni red stopi v veljavo, ko se zaključi javna razprava in ga sprejme Skupnost učencev, Svet staršev in potrdi ravnateljica.

V Ptuju, 24. 6. 2008

Ravnateljica: Tatjana Vaupotič Zemljič