Šolska prehrana: (02) 780 04 04, Tajništvo: (02) 780 04 70, (02) 780 04 00
 

Delo z nadarjenimi učenci

V šoli posvečamo posebno skrb tudi nadarjenim učencem. Pri delu z njimi upoštevamo koncept Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. Ob koncu 3. razreda in vsakega nadaljnjega razreda evidentiramo nadarjene učence. Ko so učenci prepoznani kot nadarjeni, razrednik skupaj s svetovalno službo, učencem in starši pripravi individualizirane programe za posameznika.

Koordinatorica za delo z nadarjenimi učenci sta svetovalna delavca; na matični šoli Darija Erbus, na podružnici pa Zlatko Jaušovec.

Program sledi konceptu v naslednjih točkah:

a) odkrivanje nadarjenih učencev:

 1. evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni – ob koncu 3. razreda in vsakega nadaljnjega razreda,
 2. seznanitev in pridobitev mnenja ter soglasja staršev (svetovalna služba).

b) identifikacija nadarjenih učencev z naslednjimi instrumenti:

 • izpolnjevanje in analiza ocenjevalne lestvice učiteljev,
 • testiranje besedne ustvarjalnosti (Torranceov test ustvarjalnosti),
 • testiranje intelektualnih sposobnosti (Ravenove progresivne matrice),
 • ugotovitev o tem, da je učenec prepoznan za nadarjenega – december v 4. ali v naslednjih razredih.

c) delo z nadarjenimi učenci:

Septembra 2018 bodo vsi razredniki v sodelovanju z učenci, starši in svetovalno službo pripravili individualizirane programe za učence od 5. do 9. razreda, ki so že bili prepoznani kot nadarjeni učenci v preteklih šolskih letih.

Septembra 2018 bosta svetovalna delavca predstavila staršem učencev 4. razreda, da so bili njihovi otroci evidentirani kot nadarjeni učenci. Starši bodo podpisali pisna soglasja, da se strinjajo s postopkom identifikacije. V mesecu oktobru ali novembru 2018 bodo učenci testirani z dvema psihološkima testoma.

V mesecu januarju 2018 bo oddelčni učiteljski zbor obravnaval in potrdil nadarjene učence.

V šoli bomo izvajali naslednje oblike dela z nadarjenimi učenci:

 • dodatni pouk, raziskovalne naloge, različni projekti, mednarodno sodelovanje,
 • ustvarjalne delavnice za učence 4., 5. in 6. razreda (mentorice Darija Erbus, Simona Hajnal, Simona Hazimali in Vanja Zebec Drevenšek) ter podružnice Grajena (Irena Pukšič in Vanja Majcen):
 • 18. oktober 2018 – Rimska delavnica za učence 5. in 6. razredov in predstavitev dela v ustvarjalnih delavnicah za goste iz Hrvaške,
 • 9. november 2018 – spanje v šoli: delavnice na temo Pisana jesen,
 • 14. december 2018 – novoletne delavnice z ogledom mesta in obdaritev prvošolcev,
 • 7. februar 2019 – ogled Umetnostne galerije v Ptuju ali Mariboru,
 • 4. marec 2019 – sodelovanje z OŠ iz Varaždina z naslovom Preživimo pust na Ptuju – skupna delavnica, druženje v mestu, ogled dogajanja v šotoru,
 • 10. maj 2019 – športne igre s starši in orientacijski pohod,
 • junij 2019 – obisk zeliščarke v Sv. Ani ali Benediktu z naslovom Živimo z naravo ali obisk ŠC Ptuj – Biotehniška šola v Turniščah.
 • delavnice in sobotne šole za učence 7., 8. in 9. razreda bodo izvajale po področjih: kemija (Jožica Lešnik), biologija (Milica Koser), likovna umetnost (Darja Polner), Male sive celice (mag. Filip Gračnar), glasbena umetnost (Jerneja Bombek), matematika (Majda Švagan in Jasmina Petek Pelcl), angleščina (Vesna Hazdovac in Nataša Kalinič), zgodovina in geografija (Martina Prejac), slovenščina (Vera Zagoričnik Novak, Tamara Završnik in Petra Uvera Hočevar), Ian Emeršič (šport), fizika in astronomija (Jasmina Žel). V okviru kluba za radovedne učence je načrtovano:
 • 28. september 2018 – astronomski večer,
 • 13. oktober 2018 – obisk Vulkanije, Lendave in Strehovec,
 • od februarja do aprila  2019 – turistična tržnica,
 • 9. marec 2019 – obisk jedrske elektrarne Krško,
 • maj 2019 – delavnice in postavitev tržnic ob Dnevu Evrope.

Ostale aktivnosti:

 • počitniške delavnice, obisk arhiva, bralni klub…,
 • prostovoljstvo – učna pomoč mlajšim učenkam in učencem,
 • ogled različnih razstav v Ptuju in Mariboru in sodelovanje na likovnih natečajih,
 • ustvarjalne delavnice za razvijanje medsebojnega sodelovanja učencev in razvijanje ustvarjalnosti na različnih področjih,
 • v okviru karierne orientacije – obisk ptujskih likovnih ustvarjalcev, obrtnikov,
 • priprava učencev za nastope na prireditvah v šoli in izven nje.

d) analiza izvajanja programov – evalvacija razrednika, ŠSS in izvajalcev posameznih aktivnosti. Na osnovi tega bomo načrtovali delo v naslednjem šolskem letu.

 
 
 
Dostopnost