Šport – NŠP

Neobvezni izbirni predmet ŠPORT je namenjen učencem v 4. razredu, po 1 uro na teden.

Predstavitev in namen:

Športna aktivnost otrok v današnjem času je izrednega pomena, saj zaradi spremenjenega načina življenja včasih pozabimo nanjo. Z izbiro neobveznega izbirnega predmeta šport, je učencem omogočena dodatna športna aktivnost, pri kateri se bodo učenci seznanili z raznovrstnimi športnimi vsebinami in nadgradili svoje motorične sposobnosti ter različna športna znanja. Poleg tega je glavni namen izbirnega predmeta, da učenci prijetno doživljajo šport, se naučijo spoštovati pravila športnega obnašanja, oblikujejo odgovoren odnos do lastnega zdravja in medsebojno sodelujejo ter razvijajo zdravo tekmovalnost.

Učenci se bodo seznanili z vsebinami, ki so prisotne pri vsakodnevni športni vadbi učencev (teki, skoki, plezanja, akrobatske prvine) in številnimi novimi vsebinami, ki jih ni v rednem programu predmeta šport (hokejske igre, igre z loparji, žogarije, borilni športi, zadevanje tarč, ravnotežne spretnosti).

Oblike dela in ovrednotenje znanja:

Programu neobveznega izbirnega predmeta je v 4. razredu namenjenih 35 ur pouka. Učitelj športa spremlja napredek učencev v stopnji osvojenih športnih znanj, gibalnih sposobnosti in ustvarjalnih zmožnosti. Učitelj postavi standarde znanja, da jih učenci lahko dosežejo.

Pouk izbirnega predmeta poteka enkrat tedensko v okviru rednega urnika. Ocenjevanje predmeta je številčno. V šolskem letu je potrebno pridobiti vsaj 3 ocene.

Pripravila: Simona Lozinšek

Dostopnost