Umetnost – NUM

Predmet je namenjen učencem druge triade. Delo bo potekalo v strnjeni obliki v prvem polletju – 2. uri tedensko.

Učenci bodo spoznali prvine likovne, glasbene in filmske umetnosti  ter jih v izdelkih medsebojno  povezovali.  V okviru slikanja bodo spoznali in primerjali dela slikarjev, se seznanili z različnimi kontrasti in sodobnim slikanjem. Risali bodo po spominu in pri tem uporabljali različne risarske pripomočke. Pri prostorskem  in grafičnem oblikovanju bodo uporabljali različne materiale in ustvarjali izdelke v 3D dimenzijah. Oblikovali bodo kipe iz različnih materialov in pri tem upoštevali likovno nalogo. Na področju animacije bodo spoznali elemente animiranega filma in pripravili animacijo s pomočjo računalniškega programa.

Razvijali bodo sposobnost opazovanja, prostorske predstavljivosti in vizualizacije, likovno mišljenje, spomin in domišljijo.  Razvijali bodo  socialne, emocionalne in estetske osebnostne kvalitete ter  sposobnost za oblikovanje kriterijev vrednotenja lastnih izdelkov in izdelkov vrstnikov.

Mentorica: Simona Hajnal

Dostopnost